Project : โรงพยาบาลเจ้าพระยา Location : Ratchda road
Spec. : GWD 766 , GWD 5522

Project : โรงพยาบาลเจ้าพระยา Location : Ratchda road
Spec. : GWD 766 , GWD 5522

Project : รพ.สมุทรสาคร (ห้องให้นมลูก) Location : สมุทรสาคร
Spec. GWA 683

Project : รพ.สมุทรสาคร (ห้องให้นมลูก) Location : สมุทรสาคร
Spec. GWA 683

Project : ร้านยา RX Location : 7 ELEVEN
Spec. GSN 107

Project : รพ.พญาไท 3 แผนก Heart Center Location : บางแค
Spec. WVB 9606, GWC 5003, GWC 786, GWC 787

Project :โรงพยาบาลวิภาวดี (ประตู) Location : วิภาวดี
Spec. WPP 5524

Project : แผนกไต โรงพยาบาลยันฮี Location : โรงพยาบาลยันฮี
Spec. GWI5021,GSC260, GSB113,

Project :ศูนย์ฟอกไต รพ.ศิริราช Location : โรงพยาบาลศิริราช
Spec. 1282, 1283

Project :ศูนย์ฟอกไต รพ.ศิริราช Location : โรงพยาบาลศิริราช
Spec. 1282, 1283

Project :ศูนย์ฟอกไต รพ.ศิริราช Location : โรงพยาบาลศิริราช
Spec. 1282, 1283

Project : รพ.50พรรษา อาคารรักษาพยาบาล9ชั้น(ส่วนผนัง) Location : อุบลราชธานี
Spec. : 1282, 1258,1164, CP.GSG247, Blank top 1262

Project : รพ.50พรรษา อาคารรักษาพยาบาล9ชั้น(ส่วนผนัง) Location : อุบลราชธานี
Spec. : 1282, 1258,1164, CP.GSG247, Blank top 1262

Project : รพ.มหาราชนครราชสีมา อาคารพักพยาบาล 9 ชั้น Location : นครราชสีมา
Spec. : GSC272

Project : ประตู Location : โรงพยาบาลหู ตา คอ จมูก
Spec. GWI 5021

Project : แผนกศัลยกรรมเด็ก (Renovate) Location : Bangkok

Project : SIKARIN HOSPITAL Location : Lasalle, Bangkok

Project : SIKARIN HOSPITAL Location : Lasalle, Bangkok

Project : อาคาร LRC ชั้น 4 มอ.
Spec : PW 983 U

Project : Ward 11st of Phyathai Hospital Location : Phayathai
Spec : GWA 738, GSB 259, GSB 107

Project : Ward 11st of Phyathai Hospital Location : Phayathai
Spec : GWA 73

Project : THEERA DENTAL Location : Rayong

Project : THEERA DENTAL Location : Rayong

Project : แผนกสูตินารีแพทย์ โรงพยาบาลเปาโลนวมินทร์ Location : นวมินทร์
Spec : GSB 107, GSL 141, GSB 283, GSC 451

Project : แผนกสูตินารีแพทย์ โรงพยาบาลเปาโลนวมินทร์ Location : นวมินทร์
Spec : GSB 107, GSL 141, GSB 283, GSC 451

Project : โรงพยาบาลเปาโลนวมินทร์ แผนก GI Location : นวมินทร์
Spec : GWC 5027, GWC 5033

Project : โรงพยาบาลเปาโลนวมินทร์ แผนก GI Location : นวมินทร์
Spec : GWC 5027, GWC 5033